Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for mars, 2012

Att vara katolik

Hittade en intressant hemsida som beskriver livet som katolik, på ett rätt provocerande jobbigt sätt.

http://humlebo.nu/varakatolik/

Annonser

Read Full Post »

Här kommer dagens första läsning (fredagen första veckan i fastan årgång II), ur Hesekiels bok, (18:21-28).

Så säger Herren Gud: Om den ogudaktige omvänder sig från alla de synder som han har begått, och håller alla mina stadgar och övar rätt och rättfärdighet, då skall han förvisso leva och inte dö. Ingen av de överträdelser han har begått skall då tillräknas honom. Genom den rättfärdighet han har övat skall han få leva. Menar du att jag har lust till den ogudaktiges död, säger Herren, Herren, och inte snarare till att han vänder om från sin väg och får leva?

      Men om den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och gör vad orätt är, alla sådana styggelser som den ogudaktige gör – skulle han då få leva, om han gör så? Nej, inget av all den rättfärdighet han har övat skall då kommas ihåg, utan genom den otrohet han har begått och den synd han har övat skall han dö.

      Men nu säger ni: »Herrens väg är inte alltid densamma.« Hör då, ni av Israels hus: Skulle verkligen min väg inte alltid vara densamma? Är det inte snarare er väg som inte alltid är densamma? Om den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och gör vad orätt är, så måste han dö till straff för detta. Genom det orätta som han gör måste han dö. Men om den ogudaktige vänder om från den ogudaktighet som han har övat, och i stället övar rätt och rättfärdighet, då får han behålla sin själ vid liv. Ja, eftersom han kom till insikt och vände om från alla de överträdelser han hade begått, skall han förvisso leva och inte dö.

Det jag har svårt att begripa och komma tillrätta med på ett litet djupare plan är att många kristna i dag förkunnar saker som går i alla möjliga riktningar som är svåra att förena med denna text. En variant som jag uppfattat handlar om att Jesus någon gång i samband med sin död (eller uppståndelse) skulle ha lagt allt åt sidan för att återkomma vid senare tillfälle. En annan variant är att det räcker med att be, och en tredje variant sätter i centrum att man måste bejaka några speciella påståenden. Inte helt ovanligt, såvit jag har sett, är att man bör ha vissa emotionella erfarenheter. Det förekommer säkert ytterligare åtskilliga varianter, men bortsett från att det är en smula främmande för mig, finner jag det svårt att kombinera med vad profeten återger.  Däremot är det lätt att hitta passusar som talar om att vandra (på) Herrens väg, respektive i sina hjärtans hårdhet, eller liknande med motsvarande innebörd.

En litet mer allmän belysning av texten kan man göra genom att betrakta t.ex. löftet till Abraham om att alla folk skall bli välsignade genom han säd, löftet till David om att han skall lägga folken under hans (sons) fötter, ganska många uttalanden av Jesus och Paulus brev til Romarna (2:5-16).

Med ditt hårda och obotfärdiga hjärta hopar du vrede över dig till vredens dag, då det blir uppenbart att Gud dömer rättvist. Han skall löna var och en efter hans gärningar: evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och oförgänglighet, men vrede och straff över dem som i självhävdelse vänder ryggen åt sanningen och följer orätten. Nöd och ångest över varje människa som gör det onda, juden främst men också greken. Härlighet, ära och frid åt var och en som gör det goda, juden främst men också greken. Gud gör inte skillnad på människor.

Alla som har syndat utan lag skall också gå under utan lag. Och alla som har syndat under lagen skall dömas genom lagen. Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare. Hedningarna har inte lagen, men om de av naturen fullgör lagens krav, då är de sin egen lag fast de saknar lagen. Därmed visar de att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan; om det vittnar också deras samvete och deras tankar när tankarna anklagar varandra och försvarar sig. Det skall framgå den dag då Gud, enligt det evangelium jag har fått från Jesus Kristus, dömer vad som är fördolt hos människan.

 

Read Full Post »